Sahih Bukhari: Volume 7, Book 70, Number 548

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 70, Number 548